Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on päivitetty 1.4.2020. Tietosuoja- ja rekisterikäytäntömme perustuvat Sanomalehtien Liiton ja Medialiiton suosituksiin.

Tietosuojaseloste sisältää:

 1. Rekisterinpitäjän tiedot
 2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Missä tarkoituksissa käsittelemme henkilötietoja?
 5. Mitä eri henkilöryhmiä rekisterissämme on?
 6. Mitä henkilötietoja rekisterimme sisältää?
 7. Mistä lähteistä saamme henkilötietoja?
 8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?
 9. Mille tahoille luovutamme henkilötietoja?
 10. Siirrämmekö henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle?
 11. Miten henkilötiedot on turvattu ja suojattu?
 12. Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?
 13. Miten tietosuojaseloste voi muuttua?
 14. Millasiet ovat paikallismedioiden kuluttaja-asiakkaiden tietosuojaselosteet?

1. Rekisterinpitäjä

Pirmediat Oy, Hämeenkatu 27 B 13, 33200 Tampere

2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Milla Sirén
tietosuoja@pirmediat.fi
Hämeenkatu 27 B 13, 33200 Tampere

Oheisen sähköpostiosoitteen kautta käsitellään vain tietosuojaan ja rekisteriin liittyviä asioita.

3. Rekisterin nimi

Pirmedioiden asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelun toteuttaminen
 • Laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Asiakasviestintä (esim. asiakastiedotteet)
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Suoramarkkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jollei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia
 • Tiedon analysointi ja tilastointi
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Yhteydenottojen ja palautteiden hoitaminen
 • Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

Tietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta tai asiakassuhteen tai muun oikeutetun edun perusteella.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Mainostajat ovat henkilöitä tai yrityksen / muun yhteisön edustajia, jotka ovat mainostaneet Pirmedioiden eri medioissa. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

Potentiaaliset mainostajat ovat yrityksiä ja yhteisöjä, jotka voisivat rekisterinpitäjän arvion mukaan olla kiinnostuneita Pirmedioiden medioissa mainostamisesta. Rekisterissä on tällaisten yritysten ja yhteisöjen edustajien yhteystietoja. Edustaja valitaan yhteyshenkilöksi ammattinimikkeensä perusteella. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu yritystä mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden markkinoinnissa.

6. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, markkinointilupatiedot

Asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet). Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja, kuten etnistä alkuperää, poliittista mielipidettä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittojen jäsenyyttä, terveyttä, seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia henkilötietoja, eikä myöskään geneettisiä tai biometrisiä tunnistetietoja.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Nykyisten, entisten ja potentiaalisten mainostajien henkilötietoja saadaan mainostajalta itseltään sekä julkisista lähteistä (esim. numeropalvelut, yritysrekisterit, yritysten verkkosivut).

8. Tietojen säilytysaika

Mainostajien edustajien henkilötietoja säilytetään, kunnes mainostaja pyytää tietojensa poistamista.

9. Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille niiden omiin tarkoituksiin, vaan ainoastaan Pirmedioiden palvelujen toteuttamiseen. Kunkin kumppanin kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa kumppani sitoutuu käsittelemään tietoja tietosuojalainsäädännön ja Pirmedioiden ohjeistuksen mukaisesti sekä riittävän tietoturvan huomioiden. Kumppanit sitoutuvat käyttämään vain alihankkijoita, jotka noudattavat samoja käytäntöjä.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Poikkeuksia ovat kumppanimme Google, Salesforce (ja Pardot) sekä MailChimp, joiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Kaikki kolme yritystä ovat Privacy Shield -sertifioituja. Kumppanimme IO Analyticsin EU:ssa sijaitseville palvelimille on pääsy yhtiön kotimaasta Ukrainasta, ja yhtiön kanssa on solmittu EU:n komission edellyttämä mallisopimuslauseke.

11. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa, ja huolehdimme tietoturvasta myös teknisin keinoin.

a) Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti ole. Jos manuaalista aineistoa syntyy, se säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä tai se tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

b) Digitaalinen aineisto: Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

13. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.

Nykyinen tietosuojaseloste on päivitetty 1.4.2020.

14. Paikallismedioiden kuluttaja-asiakkaiden tietosuojaselosteet

Pirmedioiden paikallisten medioiden kuluttaja-asiakkaita (lehtien tilaajat ja radion verkkopalvelun käyttäjät) koskevat tietosuojaselosteet löytyvät kunkin median omalta verkkosivustolta.

Palaa tästä takaisin ylös